ماشین حمل زباله

درباره سمی تریلر حمل پسماند

درباره سمی تریلر ها

سمی تریلر یا سیمی تریلر های حمل زباله (Semi-trailer) ، ماشین هایی هستند که برای جمع آوری و حمل زباله ها از مناطق مختلف استفاده می شوند. این تریلر ها…